Aktuelle prosjekter

 • Oppdragsgiver

  Sykehusbygg HF

 • Byggherre

  Helse Sør-Øst RHF

 • Prosjektperiode

  2021–2031

 • Bruttoareal

  171 000 m2

Nye Aker Sykehus

Nye Aker skal settes i drift i 2031 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse som skal gi et godt lokalsykehustilbud for de østlige bydeler i Oslo. Sykehuset skal også gi et godt tilbud til pasienter i psykisk helse og avhengighet for store deler av Oslo. Nye Aker vil bli et moderne sykehus med personale, infrastruktur og utstyr tilrettelagt for fremtidsrettet og effektivt mottak, diagnostikk og behandling av pasienter. Samtidig skal sykehuset utvikle bedre tilgjengelighet og utnytte teknologi for å dele kompetanse, følge opp pasienter på avstand og utveksle erfaringer med kolleger i andre miljøer.

Nosyko er engasjert av prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF i forprosjekt og detaljprosjekt med ressurser.

Nye Rikshospitalet
 • Oppdragsgiver

  Sykehusbygg HF

 • Byggherre

  Helse Sør-Øst RHF

 • Prosjektperiode

  2021–2031

 • Bruttoareal

  150 000 m2

Nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet skal stå ferdig i 2031 og skal samle regionale og nasjonale funksjoner, og samtidig være et lokalsykehustilbud for om lag 200 000 innbyggere i Oslo. Det er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et eget barnemottak. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med direkte heisadkomst til både akuttmottak, bildediagnostikk og operasjonsstuer.

Nosyko er engasjert av prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF i forprosjekt og detaljprosjekt med ressurser.

 • Oppdragsgiver

  Statsbygg

 • Byggherre

  Statsbygg

 • Prosjektperiode

  2014–2026

 • Bruttoareal

  ca. 72 000 m2

Livsvitenskapsbygget i Oslo

Livsvitenskapsbygget skal huse forskningsmiljøer innen blant annet kjemi, farmasi og livsvitenskap fra Universitetet i Oslo samt Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus. Forskning og aktivitet i Livsvitenskapsbygget skal gi ny innsikt som bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer inne helse og miljø. Bygget ligger i Gaustadbekkdalen med kort avstand til eksisterende forskningsmiljøer og sykehusbygg.  Bygget skal fremme avansert forskningssamarbeid på tvers av ulike fagmiljøer.

Utstyrsprosjektet omfatter mange typer forsknings- og laboratorieutstyr, grunnutrustning, utstyr for logistikk, møbler og løst inventar. Nosyko har gjennomført skisseprosjekt, forprosjekt og programmering av brukerutstyr. I det videre prosjektløpet har Nosyko det faglige ansvaret for anskaffelser og leveranse/mottak.

 • Oppdragsgiver

  Sykehusbygg HF

 • Byggherre

  Helse Stavanger HF

 • Prosjektperiode

  2016–2025

 • Bruttoareal

  125 000 m2

Nye Stavanger universitetssjukehus

Det nye universitetssykehuset på Ullandhaug bygges i nærhet av Universitetet og innovasjonsparken i Stavanger. Helse Stavanger har etablert Nye SUS for å gjennomføre byggeprosjektet. Byggetrinn 1 omfatter bl.a. somatiske sengeområder, akuttfunksjoner som akuttmottak, operasjon, intensiv, radiologi, laboratorier, poliklinikker og støttefunksjoner.

Sykehuset bygges med enerom for alle sengeområder. Dagbehandling, deler av den polikliniske virksomheten og psykiatri vil fortsatt foregå i eksisterende lokaler på Våland. Oppstart og hvilke virksomheter som skal omfattes av byggetrinn 2 er ikke endelig bestemt.

Nytt sykehus i Drammen
 • Oppdragsgiver

  Helse Sør-Øst RHF

 • Byggherre

  Helse Sør-Øst RHF

 • Prosjektperiode

  2019–2025

 • Bruttoareal

  122 000 m2

Nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Asker (Hurum, Røyken), Holmestrand (Sande) og områdesykehus for hele Vestre Viken. Det nye sykehuset skal etableres som erstatning for dagens sykehus i Drammen, samt tjenestetilbud innen rus og psykisk helsevern som erstatning for dagens aktivitet på Blakstad sykehus. Prosjektet omfatter byggingen av nytt sykehus på Brakerøya, og etablering av nødvendig infrastruktur for tilknytning til vei og jernbane.

Nosyko bistår med anskaffelser og leveranse/mottak i utstyrsprosjektet. Nosyko har også vært engasjert som rådgivere i forprosjekt- og detaljprosjektfase. Det er i dag syv dedikerte ressurser, som er innleid til Sykehusbygg HF, for å sikre en effektiv og vellykket gjennomføring av oppgaven. Med vår ekspertise innen anskaffelse og leveranse/mottak, så bidrar Nosyko til å sikre at utstyrsprosjektet fullføres med høy kvalitet og innenfor budsjettrammene.

 • Oppdragsgiver

  Sykehusbygg HF

 • Byggherre

  Helse Sør-Øst RHF

 • Prosjektperiode

  2020–2024

 • Bruttoareal

  44 259 m2

Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Generelt om prosjektet: Prosjektet omfatter byggingen av et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus med lokale, regionale og nasjonale funksjoner, og har stor forskningsaktivitet. Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og eier av prosjektet, og samarbeider tett med Oslo universitetssykehus HF.

Byggeprosessen foregår på samme tomt som dagens sykehus, og omfatter 44 259 m2 med blant annet 155 senger, 10 operasjonsstuer, 50 dagplasser, 61 poliklinikkrom, 20 overvåkingsrom, og 3 behandlingsrom proton. Prosjektperiode: Byggestart i begynnelsen av 2020, med ferdigstillelse i 2024. Prosjektkostnad: 5 083 millioner kroner. (prisjustert desember 2019)

Nosyko AS bidrar til det nye klinikk- og protonbygget på Radiumhospitalet ved å bistå med anskaffelse og leveranse/mottak i utstyrs-prosjektet. Selskapet har fem dedikerte ressurser, som er innleid til Sykehusbygg HF, for å sikre en effektiv og vellykket gjennomføring av oppgaven.

Med vår ekspertise innen anskaffelse og leveranse/mottak, så bidrar Nosyko AS til å sikre at utstyrs-prosjektet fullføres med høy kvalitet og innenfor budsjettrammene.

Oslo storbylegevakt
 • Oppdragsgiver

  Oslo kommune

 • Byggherre

  Oslobygg KF

 • Prosjektperiode

  2010–2023

 • Bruttoareal

  26 500 m2

Oslo storbylegevakt

Oslo storbylegevakt skal erstatte eksisterende legevakt i Storgata 40 og bygget er plassert egen tomt ved Aker helsearena, nær Aker sykehus. Prosjektet er basert på at det i 2035 forventes 248 000 akutte pasienter og 90 500 elektive pasienter i året.

I tilknytning til Oslo storbylegevakt, bygges et underjordisk parkeringsanlegg med plass til 134 biler og direkte adkomst til sentrale områder i bygget. Bygget overleveres fra byggherren Oslobygg til leietakerne i mai 2023.

Nytt sykehus i Narvik
 • Oppdragsgiver

  Sykehusbygg HF

 • Byggherre

  Universitetssykehuset
  Nord-Norge HF

 • Prosjektperiode

  2017–2024

 • Bruttoareal

  26 860 m2

Nytt sykehus i Narvik

Nytt sykehus i Narvik skal erstatte det gamle sykehuset på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene i Håvik. Sykehuset skal samle tilbudet innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg. Det nye sykehuset skal bygges på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua.

Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Nosyko er engasjert som områdeleder utstyr. Vi bistår med ledelse av utstyrsprosjektet, utstyrsprosjektering og grensesnittsavklaringer, utstyrsanskaffelser og -leveranser

Nye hammerfest sykehus
 • Oppdragsgiver

  Sykehusbygg HF

 • Byggherre

  Finnmarkssykehuset HF

 • Prosjektperiode

  2018–2025

 • Bruttoareal

  ca. 33 000 m2

Nye Hammerfest Sykehus

Nosyko er engasjer med utstyrsrådgiver på radiologi. Arbeidsoppgavene er blandt annet som medvirker til konkurransegrunnlag, evaluering, kontrahering, prosjektering og sluttfaseplanlegging.