Nosyko

Nosyko AS ble etablert i 1970 som et konsulentselskap for helsetjenesten. Vi representerer et miljø som kan se tilbake på over 40 års sammenhengende erfaring med arbeid for norske og utenlandske oppdragsgivere. Våre medarbeidere har arbeidet med oppdrag for ulike departement/statlige institusjoner, regionale helseforetak, helseforetak, kommuner og institusjoner.

Tjenester

Vår virksomhet er først og fremst knyttet til ledelse og deltakelse i store, offentlige byggeprosjekt.

Vi kan tilby bistand til utredninger, funksjons- og driftsplanlegging, delfunksjons- og romfunksjons­programmering. I de siste år har vi særlig arbeidet med planlegging og anskaffelse av brukerutstyr i komplekse byggeprosjekt som sykehus, forsknings- og undervisningsbygg o.l.

Prosjekter

Campus Ås - Henning Larsen Architects

Campus Ås i Follo

 • Oppdrags­giver Statsbygg
 • Byggherre Statsbygg
 • Prosjekt­periode Mai 2013 – med opsjoner planlagt ferdig i 2019 (nåværende kontrakt).
 • Tilbyders kontrakt Gruppeavtale med Statsbygg
 • Brutto­areal Nybygg for Samlokaliserings­prosjektet; tidligere Veterinær­­høgskolen / NMBU og Veterinær­instituttet: ca. 63.100 m2
 • Kostnad brukerutstyr Det er i Stats­budsjett avsatt ca.1 milliard kr. inkl mva. til bruker­­utstyrs­prosjektet.

Nosyko AS har, sammen med samme gruppe av firma som er prosjekteringsgruppe (PG) for Campus Ås prosjektet, inngått avtale med Statsbygg om rådgivning for brukerutstyr. Nosyko AS sammen med Multiconsult AS har underskrevet kontrakten på vegne av gruppen.

Campus Ås brukerutstyr er et stort og komplekst prosjekt som spenner fra tradisjonell kontorutrustning til utrustning knyttet til dyrehold, avansert medisinsk teknisk utstyr, klinikkutstyr, samt laboratorieteknisk utrustning.

Nosyko AS har deltatt i utstyrsplanlegging for SLP og anskaffelse av utstyr til SHF. I det videre prosjektforløp har Nosyko det faglige ansvar for anskaffelse og mottak av utstyr.

Se flere prosjekter

Nyheter

Thomas Olavesen ansatt i Nosyko

24.05.16

Første februar begynte Thomas Jensen Olavesen i Nosyko. Olavesen har utdanning innen elektronikk og datateknikk. Han har vært ansatt ved flere ledende norske og internasjonale leverandører av laboratorieutstyr. Han har arbeidet i flere år som fagansvarlig avdelingsingeniør ved Sykehuset Østfold, med hovedansvar for medisinsk teknisk utstyr til laboratoriene. De siste årene har Olavesen arbeidet som prosjektleder/utstyrsrådgiver ved organisasjonsutviklingsprosjektet i Sykehuset Østfold HF (SØ). Han har vært ansvarlig for deler av SØs egne anskaffelser med økonomi og budsjett ansvar, og har i tillegg vært et bindeledd mellom Prosjekt Nytt Østfoldsykehus og sykehuset.

Rolf Willy Figenschou ansatt i Nosyko

10.05.16

1. oktober 2015 begynte Rolf Willy Figenschou i Nosyko. Figenschou er utdannet elektronikkingeniør. Han har vært ansatt ved Universitetet i Tromsø samt Regionsykehuset i Tromsø (nå UNN) og Radiumhospitalet som serviceingeniør. I 1997 dannet han sitt eget selskap og blei engasjert i utstyrsplanlegging, i første del av perioden engasjert av RH i prosjekt Nytt Rikshospital. Fra 2000 til 2009 var han vært innleid av Nosyko som utstyrsrådgiver, og deltok i flere større byggeprosjekter innen helse og universitet. I perioden 2010-2015 har Figenschou vært servicesjef på Medisinsk teknisk avdeling ved Oslo universitetssykehus med ansvar for Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus.

Utstyrsplanlegging for Jotun AS

7.05.16

Jotun AS skal bygge et nytt senter på Gimle ved Sandefjord. Bygget skal romme et nytt FoU-senter, bedriftsmuseum og administrasjonssenter. Det skal bygges 34 000 m2 til en kostnad på over 1 milliard kr. Når bygget står ferdig i begynnelsen av 2019, skal det ha plass til 650 ansatte. dRofus benyttes i prosjektet og Nosyko AS bistår Jotun AS i arbeidet med å programmere romfunksjon og brukerutstyr.

 

Utstyrsprogram for Martina Hansens Hospital

17.04.16

Martina Hansens Hospital (MHH) er et spesialsykehus for ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi. MHH skal utbygges og moderniseres. Det planlegges for ombygging av 1700 m2 og nybygg av 2500 m2. Nosyko har utarbeidet et utstyrsprogram for å møte økt aktivitet i poliklinikker, dagbehandling, revmatologi, døgn og dagkirurgi, senger, laboratorier, radiologi, kontorer mm. Herunder er det planlagt å etablere en funksjonell sterilsentral i underetasjen.

Se flere nyheter

Ansatte

Tor-Erik Halvorsen

Daglig leder/rådgiver

teh@nosyko.no
90 74 76 46

Arild Johansen

Styreleder/rådgiver

arild@nosyko.no
91 36 88 81

Rolf Willy Figenschou

Kjetil Haugen

Prosjektleder/rådgiver

kjetil@nosyko.no
90 83 93 95

Dan Røssing

Prosjektleder/rådgiver

dan@nosyko.no
93 63 03 77

Elizabeth Kimsås

Prosjektleder/rådgiver

ek@nosyko.no
90 18 44 71

Leif Løkkeberg

Prosjektleder/rådgiver

leif@nosyko.no
91 71 65 14

Wenche Alvilde Amundsen

Prosjektleder/rådgiver

wenche@nosyko.no
46 90 69 86

Thomas Jensen Olavesen

Prosjektleder/rådgiver

thomas@nosyko.no
90 41 72 20

Kay-Arne Hansen

Prosjektleder/rådgiver

kay-arne@nosyko.no
91 64 54 87

Ingeborg Maria Sand

Prosjektleder/rådgiver

ingeborg@nosyko.no
41 41 84 41

Om oss

Etablering og målsetting

Norske Sykehuskonsulenter AS, forkortet til Nosyko AS, ble etablert i august 1970. Målsettingen var å drive konsulentvirksomhet innen planlegging og drift av sykehus.

Organiseringen av norske sykehus var i 60-årene annerledes enn i dag. Sykehus ble van­lig­vis ledet av en administrerende overlege, forstanderinne og forvalter. Rundt disse var det en liten stab. Planlegging av sykehus var stort sett basert på samtaler mellom administrerende overlege og avdelingsoverlegene og arkitekt.

Nosyko tilførte norsk sykehusplanlegging en gjennomtenkt og systematisk oppbygget doku­men­tasjon for alle avdelinger/funksjoner. Denne omfattet blant annet:

 • Vurderinger av behov som grunnlag for romprogram
 • Liste over alle rom som inngikk i hver avdeling
 • Beskrivelse av fellesfunksjoner og logistikk
 • Romfunksjonsprogram
 • Utstyrsprogram

Nosyko tilførte en arbeidsmetode som involverte de ansatte i planleggingsarbeidet, både avdelingsledelsen og andre personalkategorier; brukergrupper. Dette med­førte at planene for nybygg eller ombygging var forankret i brukermiljøene.

Nosyko i 70- og 80-årene

I 1970 årene deltok Nosyko i flere store prosjekt: generalplan for Sentralsykehuset i Østfold, plan for Midtblokka på Ullevål sykehus, vurdering av de polikliniske tjenestene i Oslo, generalplan for Sarpsborg sykehus, generalplan for Aker Sykehus og tidligplanlegging av Universitetssykehuset i Tromsø.

Store prosjekt i 1980 årene var: generalplan for Vestfold sentralsykehus i Tønsberg, gjennomgang av driften ved Nordland Psykiatriske Sykehus, vurdering av laboratoriene, poliklinikken og matforsyningen ved Radiumhospitalet, utnytelse av operasjonsstuene ved Ullevål sykehus.

Nosyko i 90-årene

På 90-tallet var vi engasjert i et viktig prosjekt: Nytt rikshospital. Fra 1992 til 2000 deltok Nosyko sammenhengende i planlegging og brukerutstyrsanskaffelser for Nytt rikshospital. Etter at det nye sykehuset har vært i drift, har Nosyko fortsatt sitt samarbeid med sykehuset knyttet til Medisinsk teknisk avdeling.

I 90-årene var Nosyko også engasjert i mange prosjekt innen kommunal og fylkeskommunal helse- og sosialtjeneste, bl.a. barnevern og ansvarsreformen. Konferanser med tema fra helse- og sosialsektoren ble også et nytt satsningsområde med 10-12 årlig konferanser.

Rom, romfunksjons- og utstyrsdatabasen Rofus ble utviklet gjennom prosjektarbeid. Ved slutten av 90 tallet ble Nosyko trukket inn i planlegging av 5. byggetrinn av Vestfold­sykehuset i Tønsberg. Gjennom prosjektet ble det utviklet en database for romfunksjons­programmering og utstyrs­­planlegging samt modul for anskaffelse og mottak av utstyr. Dette ledet an til utviklingen av Rofus og senere dRofus.

Nosyko i det nye årtusen

Etter årtusenskiftet har Nosyko deltatt i store sykehusprosjekt i Norge som St. Olav hospital, Nytt Østfoldsykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge ny A-fløy, Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Nordlandssykehuset i Bodø.

Nosyko har også arbeidet/arbeider med kulturbygg som Den Norske Opera og Ballett i Bjørvika, Kilden i Kristiansand og undervisnings- og forskningsbygg som Domus Medica, nybygg for Folkehelsa, Livsvitenskapsbygget i Oslo, Campus Ås i Follo, Folkehelseinstituttet i Oslo og Ole-Johan Dahls hus (IFI 2.)

I tillegg til planlegging av utstyr, har mye av rådgivningsvirksomheten etter hvert også bestått i bistand om anskaffelser av utstyr, både til bygg­­prosjekter og i driftsorganisasjoner.